హోప్ డీప్‌బ్లూ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కార్పోరేషన్, లిమిటెడ్.
ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ ముఖభాగం

ముఖభాగం
ముఖభాగం
ముఖభాగం
ముఖభాగం

ఫ్యాక్టరీ వీక్షణ

ఫ్యాక్టరీ
ఫ్యాక్టరీ
ఫ్యాక్టరీ
ఫ్యాక్టరీ

తయారీ సౌకర్యాలు

తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు
తయారీ-సౌకర్యాలు

పరీక్షా కేంద్రం

పరీక్షిస్తోంది
పరీక్షిస్తోంది
పరీక్షిస్తోంది
పరీక్షిస్తోంది
పరీక్షిస్తోంది

పరీక్ష పరికరాలు

పరికరాలు
పరికరాలు
పరికరాలు
పరికరాలు
పరికరాలు